Share
Niš, grad u kome je najčešće do sukoba i zločina dolazilo zbog devojaka

Niš, grad u kome je najčešće do sukoba i zločina dolazilo zbog devojaka

U poslednjih nekoliko meseci u obračunima vatrenim oružjem u Nišu ubijene tri osobe, a posle svake tragedije „objašnjeno” da je do sukoba i zločina došlo zbog devojaka

Policija; foto: Mediapress.rs

Nebro­je­no mno­go pu­ta u ovoj go­di­ni po­sta­vlje­no je u Ni­šu i oko­li­ni pi­ta­nje ko­li­ko vre­di ži­vot. Raz­log to­me su sve če­šći su­ko­bi u ko­ji­ma se smrt­no stra­da, i to u naj­ve­ćem bro­ju slu­ča­je­va po­sle kr­va­vih ob­ra­ču­na no­že­vi­ma ili va­tre­nim oruž­jem. Za ovaj deo Sr­bi­je, što je ina­če do­sta ne­u­o­bi­ča­je­no jer su se u pro­šlo­sti uglav­nom pi­što­lji­ma i dru­gim oruž­jem ob­ra­ču­na­va­li sa­mo oko­re­li kri­mi­nal­ci ili čla­no­vi po­je­di­nih kri­mi­nal­nih gru­pa po­sle me­đu­sob­nih su­ko­ba oko pre­pro­da­je dro­ge ili zbog dru­gih ne­ra­šči­šće­nih od­no­sa, raz­lo­zi po­sled­njih stra­da­nja su sa­svim dru­ga­či­ji. Mla­di u Ni­šu sve če­šće, is­po­sta­vlja se, po­te­žu re­vol­ve­re „u ime lju­ba­vi”.

U po­sled­njih ne­ko­li­ko me­se­ci čak tri oso­be su ubi­je­ne po­sle su­ko­ba s ri­va­li­ma oko de­vo­ja­ka ili lju­bav­ni­ca. Pre de­se­tak da­na u ra­nu zo­ru na pla­tou is­pred jed­nog ka­fi­ća u sa­mom cen­tru Ni­ša ubi­jen je biv­ši pri­pad­nik ni­škog Od­re­da žan­dar­me­ri­je, star 36 go­di­na. U nje­ga je, u tre­nut­ku ka­da je iz­la­zio iz ugo­sti­telj­skog objek­ta, po­sle sa­mo ne­ko­li­ko iz­me­nje­nih re­či pu­cao dva­de­set­sed­mo­go­di­šnji mla­dić, ko­ji je br­zo iden­ti­fi­ko­van, ali ko­ji je po­sle zlo­či­na po­be­gao. Svi ko­ji su obo­ji­cu po­zna­va­li zna­li su za su­kob iz­me­đu njih oko jed­ne mla­de Ni­šlij­ke. Gde god da su se sre­li, su­par­ni­ci oko de­voj­ke, ili su se že­sto­ko sva­đa­li ili tu­kli.

On­da je mla­đi od njih dvo­ji­ce u ne­dav­no av­gu­stov­sko ju­tro iz­gle­da re­šio da za svag­da raz­re­ši vi­še­go­di­šnji su­kob. Sa­znao je gde se su­par­nik na­la­zi i na­o­ru­žan re­vol­ve­rom kre­nuo je pre­ma ka­fi­ću gde je ovaj bio. Sre­li su se na pla­tou is­pred ka­fi­ća i od­jek­nu­li su puc­nji. Tri­de­set­še­sto­go­di­šnjak je pet pu­ta po­go­đen u te­lo i gla­vu, i sat vre­me­na ka­sni­je je pre­mi­nuo.

Pre tač­no me­sec da­na na pe­ri­fe­ri­ji Ni­ša i ne­da­le­ko od jed­nog od naj­po­zna­ti­jih ugo­sti­telj­skih obje­ka­ta u gra­du u glu­vo do­ba no­ći pro­na­đen je je­dan mr­tav mla­dić, a po­red nje­ga još je­dan s te­škim te­le­snim po­vre­da­ma. Obo­ji­ca su bi­la iz­bo­de­na no­že­vi­ma. Br­zo je, sa­mo po­sle ne­ko­li­ko da­na, ni­ška po­li­ci­ja ra­sve­tli­la smrt jed­nog i te­ško po­vre­đi­va­nje dru­gog. Is­po­sta­vi­lo se da je pre­ži­ve­li mla­dić, s te­škim po­vre­da­ma, bio ubi­ca i da se i ovaj su­kob i zlo­čin do­go­dio zbog de­voj­ke. Na­i­me, čim se opo­ra­vio, pre­ži­ve­li je sa­slu­šan i na nje­ga je pa­la osno­va­na sum­nja da je iz­vr­šio kri­vič­no de­lo ubi­stva.

Ka­ko se sa­zna­je, stra­da­li je mo­bil­nim te­le­fo­nom ve­če pre tra­ge­di­je ne­ko­li­ko pu­ta zvao biv­šu de­voj­ku, s ko­jom se du­go za­ba­vljao, a što je sa­znao njen sa­da­šnji mo­mak ko­ji je kre­nuo je da se ob­ra­ču­na s biv­šim. Ka­da su se sre­li, i je­dan i dru­gi po­te­gli su no­že­ve. Biv­ši je smrt­no stra­dao, a sa­da­šnji mla­dić ove de­voj­ke za­vr­šio je zbog ubi­stva u za­tvor­skoj bol­ni­ci – piše „Politika“.

Pre ova dva tra­gič­na slu­ča­ja i ubi­sta­va zbog de­vo­ja­ka, u me­stu po­red Ni­ša ubi­jen je sre­do­več­ni mu­ška­rac. Du­go se, vi­še od tri me­se­ca ni­je zna­lo ni ko­ga je, ni ka­ko usmr­tio, iako je kr­vi i dru­gih tra­go­va zlo­či­na bi­lo na sve stra­ne. Sum­nja je pot­pu­no iz­ne­na­da pa­la na jed­nu mla­du žen­sku oso­bu, ko­ja je po­vre­me­no vi­đa­na da do­la­zi u ovo me­sto i kod ovog me­šta­ni­na. Raz­lo­zi nje­nih do­la­za­ka u ovo me­sto ni­su baš naj­ja­sni­ji, ali ma­lo-po­ma­lo i or­ga­ni go­nje­nja su su­zi­li krug oko ove de­voj­ke i uhap­si­li je. Po­sle sve­ga sa­da se utvr­đu­je da li je ona sa­ma li­kvi­di­ra­la lju­bav­nog part­ne­ra, ili je mo­žda još ne­ko, ta­ko­đe „u ime lju­ba­vi” uče­stvo­vao u ovom zlo­či­nu.

Još se u Ni­šu do­bro pam­ti i do­ga­đaj od pre ne­ko­li­ko go­di­na ka­da su se oko mom­ka su­ko­bi­le dve de­voj­ke. U ka­fi­ću na oba­li Ni­ša­ve, u glu­vo do­ba no­ći, naj­pre su se po­sle sva­đe že­sto­ko po­tu­kle i po­ču­pa­le, da bi on­da jed­na od njih iz tor­bi­ce iz­va­di­la nož ska­ka­vac i nji­me ubo­la su­par­ni­cu. Sre­ćom na­ne­la joj je sa­mo la­ke po­vre­de.

 

Autor: Toma Todorović

Izvori: Politika.rs, Niskevesti.info