Share
Zlou­po­tre­ba ovla­šće­nja u Vranju: Socijalni radnici dali dete u zamenu za mobilni telefon?

Zlou­po­tre­ba ovla­šće­nja u Vranju: Socijalni radnici dali dete u zamenu za mobilni telefon?

Vra­njan­ka D. M. i njen ko­le­ga iz Bu­ja­no­v­ca D. T. su­m­nji­če se da su uze­li mo­bi­l­ni te­le­fon od S. R. ka­ko bi mu omo­gu­ći­li da mi­mo za­ko­na pos­ta­ne ro­di­te­lj mališana

Foto ilustracija

Po­li­ci­ja je uha­p­si­la dvo­je ra­d­ni­ka Cen­tra za so­ci­jal­ni rad, jed­nog iz Vra­nja, dru­gog iz Bu­ja­no­v­ca, zbog su­m­nje da su od Bu­ja­no­v­ča­ni­na S. R. uze­li mi­to i omo­gu­ći­li mu da usvo­ji de­te mi­mo za­ko­nom pro­pi­sa­nih pra­vi­la.

Ka­ko sa­zna­je­mo, li­si­ce su, po na­lo­gu Po­se­b­nog ode­lje­nja za su­zbi­ja­nje ko­ru­p­ci­je Vi­šeg tu­ži­la­štva iz Ni­ša, sta­vlje­ne D. M., so­ci­jal­noj ra­d­ni­ci iz Vra­nja, i nje­nom ko­le­gi iz Bu­ja­no­v­ca D. T.

Lažna dokumentacija

Oni se su­m­nji­če za zlou­po­tre­bu po­lo­ža­ja i pri­ma­nje mi­ta. Kri­vi­č­no de­lo su po­či­ni­li u ju­nu pro­šle go­di­ne – re­kli su iz ni­škog tu­ži­la­štva.

Ka­ko da­lje na­vo­de, su­m­nja se da su so­ci­jal­ni ra­d­ni­ci zlou­po­tre­bi­li svo­ja ovla­šće­nja i da su mi­mo za­ko­nom pre­dvi­đe­ne pro­ce­du­re sa­či­ni­li do­ku­men­ta­ci­ju, ko­jom su omo­gu­ći­li S. R. iz Bu­ja­no­v­ca da usvo­ji jed­no de­te.

Su­m­nja se da je D. M. od po­te­n­ci­jal­nog usvo­ji­te­lja uze­la na po­klon mo­bi­l­ni te­le­fon, vre­dan oko 1.000 evra. U za­me­nu za taj po­klon ona je u do­ku­men­ti­ma pri­ka­za­la da je ispo­što­va­na neo­p­hod­na pro­ce­du­ra za usva­ja­nje, ia­ko to za­pra­vo ni­je bio slu­čaj – obja­šnja­va izvor i do­da­je:

Njen ko­le­ga D. T. je, s dru­ge stra­ne, sa­či­nio izve­štaj da je pro­ce­du­ra pri­li­kom usva­ja­nja ma­li­ša­na bi­la za­do­vo­lje­na i sta­vio je svoj pot­pis na ne­ta­čan izve­štaj.

Izvor obja­šnja­va da su so­ci­jal­ni ra­d­ni­ci za­pra­vo i te ka­ko pre­kr­ši­li oba­ve­zne i stro­ga pra­vi­la.

Ni­je bio u Srbiji

– Nai­me, de­te pre usva­ja­nja mo­ra da pro­đe pe­riod ada­p­ta­ci­je sa po­ro­di­com ko­ja že­li da mu pru­ži dom. Me­đu­tim, u ovom slu­ča­ju, S. R. iz Bu­ja­no­v­ca ni­je bio u Sr­bi­ji ka­da je pe­riod pri­la­go­đa­va­nja tre­ba­lo da se oba­vi, već je bio u Šva­j­ca­r­skoj. Da­kle, D. M. je ne­ta­č­no pri­ka­za­la u pa­pi­ri­ma da je pri­la­go­đa­va­nje de­te­ta po­ro­di­ci uspe­šno oba­vlje­no, a njen ko­le­ga D. T. je sa­či­nio izve­štaj i pot­pi­sao ga je, či­me su pre­kr­ši­li za­kon – ka­že sa­go­vor­nik iz istra­ge.

 

Izvor: Happytv.rs