Share
Istraživanje o disciplinovanju dece u porodici u Srbiji: Roditeljima potrebna veća podrška u roditeljstvu

Istraživanje o disciplinovanju dece u porodici u Srbiji: Roditeljima potrebna veća podrška u roditeljstvu

UNICEF je danas, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavio nalaze Istraživanja o znanju, stavovima i praksama u vezi sa primenom vaspitne discipline nad decom u porodici u Srbiji. Istraživanje su za UNICEF sproveli Institut za psihologiju i Institut za mentalno zdravlje.

Stavovi prema nasilnim metodama disciplinovanja i korišćenju ovih metoda ispitani su na nacionalnom reprezentativnom uzorku roditelja dece uzrasta od nula do 18 godina u Srbiji i na uzorku stručnjaka koji pružaju podršku roditeljima u roditeljstvu. Istraživanje sadrži i nalaze o kanalima komunikacije koje roditelji i stručnjaci koriste i u kojima veruju kada je reč o traženju/pružanju novih informacija i saveta.

Roditelji različitih socio-ekonomskih miljea i životnih prilika pokazuju izrazito slična uverenja po stepenu intenziteta kada je reč o zadovoljstvima i izazovima koje donosi roditeljstvo. Zajednički im je snažan osećaj da su dobri roditelji, kao i želja da unaprede svoje roditeljske veštine.

Darija Kisic Tepavcević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izjavila je da “u okviru celovite zaštite dečjih prava, zaštita prava dece od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja predstavlja jedan od prioriteta politike Republike Srbije, u skladu sa usvojenim principom ‘nulte tolerancije’ na nasilje”.

“U tom smislu, i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je, u skladu sa svojim delokrugom rada i nadležnostima iz oblasti socijalne zaštite, u saradnji sa drugim relevantnim akterima, aktivno uključeno na zaštiti dece i porodice od svih oblika nasilja”, zaključila je ministarka.

Roditeljstvo je važan i izazovan posao i roditeljima je potrebna podrška u podizanju dece.

“Svima nam je poznato da roditelji vole svoju decu i da žele da ih vide kako odrastaju zdrava i srećna. Ali mnogima od njih, kako očevima tako i majkama, potrebna je podrška da bi razvili pozitivne roditeljske veštine i izbegli korišćenje nasilja u vaspitavanju dece. Dostizanje ‘nulte tolerancije za nasilje’ je dug put koji traži posvećenost, strpljenje i doslednost”, rekla je Deyana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

Izgradnja sistema za promenu ponašanja, stavova i praksi kako bi se postiglo da svako dete živi u nenasilnom okruženju u kome ima podršku zahteva kako dostupnost kvalitetnih usluga tako i programa roditeljstva, ali i konsenzus oko konsistentnog podizanja svesti u javnosti.

Takođe je važno iskoristiti podršku i učešće države, zajednice, udruženja roditelja, nevladinih organizacija i privrede. I uvek biti otvoren za mišljenja dece i adolescenata jer je ovo pitanje koje ih istinski pogađa.

Osvrćući se na mišljenja mladih o nasilnom vaspitavanju dece koja su dobijena preko U-Report platforme, Mihailo Mitić, član Omladinskog odbora UNICEF-a, je rekao:

“Adolescenti i mladi moraju da učestvuju u programima i kampanjama vezanim za pozitivno roditeljstvo. I mi ćemo jednog dana biti roditelji, tako da je važno da budemo edukovani o roditeljstvu i o tome kako da budemo dobri roditelji. Niko se nije naučen rodio. Roditeljstvo se uči, kao što učimo druge stvari”.

Nenasilno vaspitavanje dece u porodici treba da bude deo šireg odgovora u okviru zaštite dece od nasilja i zlostavljanja, uključujući izričitu zabranu telesnog kažnjavanja u svim sredinama, obavezno poštovanje opšteg
protokola o zaštiti dece od zlostavljanja i nasilja i odgovarajućih posebnih protokola čiji je cilj zaštita dece od zlostavljanja i nasilja, zaključuje se u istraživanju.

Ključni nalazi:

 • 63% roditelja upotrebilo je neki oblik fizičkog nasilja kao način disciplinovanja deteta bar jednom u
  toku života deteta, dok 45% njih prijavljuje da je koristilo fizičko nasilje u prethodnoj godini.
 • Skoro polovina ispitanih roditelja (47%) prvi put je istukla dete kada je ono bilo u uzrastu od dve do
  tri godine.
 • Više od dve trećine roditelja bilo je psihološki agresivno prema detetu bar jednom u prethodnoj
  godini.
 • Kao dva najčešća razloga za nasilno disciplinovanje navedeni su neposlušnost deteta (22%) i to da
  se dete našlo u opasnoj situaciji (23%).
 • Gotovo svi roditelji (91%) su koristili neki vid nenasilnog vaspitavanja u prethodnoj godini.
 • Većina stručnjaka izrazila je negativan stav prema telesnom kažnjavanju, i srednje su zadovoljni
  svojom pripremljenošću za bavljenje ovim pitanjem.
 • Glavne prepreke sa kojima se suočavaju stručnjaci u radu sa roditeljima na rešavanju ovog
  problema jesu nedostatak vremena (19.8%), nedostatak sredstava (11.7%) i nedostatak motivacije
  (15.5%).
 • Na pitanje o sopstvenim stavovima o roditeljstvu i o izvoru informacija koji je po njima
  najpouzdaniji, 17,2 % stručnjaka najviše veruje savetima njihovih roditelja.

 

Video događaja:

 

Autor fotografije: UNICEF

Autor: Portal Media Press Srbija