Share
Iznude i zelenaštvo u Srbiji: Po broju slučajeva pred institucijama jedva ih ima, po medijskim naslovima i iskustvima građana imamo pandemiju ovih krivičnih dela

Iznude i zelenaštvo u Srbiji: Po broju slučajeva pred institucijama jedva ih ima, po medijskim naslovima i iskustvima građana imamo pandemiju ovih krivičnih dela

Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE) i PROTECTA su 24. decembra u Nišu predstavili publikaciju pod nazivom: “Studija slučaja: Iznuda i zelenaštvo u Srbiji”, koja je nastala kao rezultat istraživanja koje je trajalo od maja do novembra 2021. godine, a koje se odnosilo na krivična dela iznude i zelenaštva za period od 2016. do 2020. godine u Srbiji.

Za potrebe izrade studije slučaja autori su poslali zahtev za pristup informacijama od javnog značaja na adrese 59 osnovnih javnih tužilaštva, 66 osnovnih sudova, 25 viših javnih tužilaštva, 25 viših sudova, Tužilaštva za organizovani kriminal i Ministarstva unutrašnjih poslova. Studiju je predstavio Miloš Katić, jedan od autora. Autori su zadovoljni saradnjom državnih organa i količinom prikupljenih podataka, a u studiji su prikazani osnovni nalazi istraživanja, ali i primeri konkretnih slučajeva koji su se dogodili u pomenutom periodu iz različitih delova Srbije.

Na osnovu analiziranih podataka ustanovljeno je da su osnovna javna tužilaštva u periodu od 2016 do 2020 godine vodila istragu za 943 krivičnih prijava za krivična dela Iznude (u daljem tekstu KD) iz člana 214. Krivičnog zakonika (u daljem tekstu Iznuda) i da je nakon sprovedene istrage odbačeno njih 487, odnosno 51.64% krivičnih prijava.

Za KD Zelenaštvo iz člana 217. Krivičnog zakonika (u daljem tekstu Zelenaštvo) na nivou Srbije za isti period od 5 godina vođena je istraga za 310 krivičnih prijava, a do odbačaja je došlo u 234, odnosno 75.48% predmeta.

Za isti period, osnovni sudovi su vodili 373 postupka za KD Iznude i osuđujuća presuda za lakši oblik izrečena je u 215 predmeta, a za teži oblik u 10 predmeta. Oslobađajuća presuda doneta je u 54 slučaja, a u 34 predmeta je došlo do obustave.

Za KD Zelenaštvo vođeno je ukupno 34 postupka, od čega je 9 okončano osuđujućom presudom za lakši oblik, 7 je obustavljeno, a u 16 je izrečena oslobađajuća presuda.

Ukupan broj krivičnih dela Iznude evidetentiranih od strane Ministarstva unutrašnjih poslova za posmatrani period je 708, a broj podnetih krivičnih prijava 665. Ukupan broj učinilaca bio je 950, a broj oštećenih osoba bio je 724.
Ukupan broj krivičnih dela Zelenaštva evidentiranih od strane Ministarstva unutrašnjih poslova za posmatrani period je 29, a toliki je i broj podnetih krivičnih prijava. Ukupan broj učinilaca bio je 33, a broj oštećenih osoba bio je 36.

Ova publikacija nastala je u cilju identifikovanja slučajeva koji se nalaze u institucijama, kako bi se dobila polazna osnova za dalja istraživanja koja će dovesti do prevencije i veće zaštite građana.

Autori su se odlučili za istraživanje ove teme imajući u vidu rezultate koje svake godine objavljuje Eurostat, a koji se odnose na prijavljivanje zločina, nasilja i vandalizma, u kojima Srbija beleži konstantan pad.

Imajući u vidu da se svega 9,5 odsto građana odlučuje da prijavi slučajeve zločina, nasilja i vandalizma, postavlja se pitanje poverenja u institucije od strane građana, preventivnog delovanja i edukacije od strane države.

Upravo zbog toga, autori su izdvojili nekoliko preporuka koje mogu doprineti minimiziranju činjenja ovog krivičnog dela i pomoći oštećenim osobama:

  • Neophodno je uvesti elektronsku evidenciju prijava krivičnog dela i krivičnih prijava u svim nadležnim institucijama (Policijske uprave, osnovna i viša javna tužilaštva, osnovni i viši sudovi, itd.).
  • Neophodno je unaprediti i standardizovati softvere za evidentiranje krivičnih dela kako bi svi sadržali precizne demografske podatke o učiniocima i oštećenim licima, a koji će omogućiti strateško planiranje prevencije i programa za redukovanje ova dva krivična dela.
  • Obezbediti lako dostupno sredstvo za prijavu krivičnih dela iznude i zelenaštva u vidu telefonske linije.
  • Obezbediti stručnu psihološku pomoć oštećenim licima od momenta prijave krivičnog dela.
  • Sprovesti edukativnu kampanju u koju bi bili uključeni predstavnici nadležnih institucija (Ministarstva unutrašnjih poslova, tužilaštva…) i prestavnici civilnog sektora, a u cilju prevencije ova dva krivična dela. Poseban akcenat staviti na edukaciju mladih o najčešćim oblicima ova dva krivična dela, lokacijama i profilima osoba koja ih mogu regrutovati ili oštetiti.

U drugom delu skupa je predstavnik PROTECTA-e Milan Stefanović izneo konkretne podatke  vezane za istraživanje iskustava i stavova građana o problemu zelenašenja koje je sprovela PROTECTA u 2020 godini, i koje je do sada jedino istraživanje rađeno u Srbiji koje prikazuje iskustva građana sa zelenašenjem. Upoređujući rezultate ova dva istraživanja, dolazi se do zaključka da mali broj slučajeva iznude i zelenašenja završava pred državnim organima, a da građani u isto vreme smatraju da su ove pojave česte i opasne. Gledajući podatke državnih organa, zelenaštvo jedva da postoji u Srbiji, a analizom medijskih naslova i iskustava građana dolazi se do zaključka da je zelenašenje sve prisutno u velikoj meri i da ostavlja teške pravne, psihosocijalne, fizičke i ekonomske posledice po žrtvu, njeno okruženje i društvo.

Zašto je mali broj slučajeva koji završe na sudu, zašto je još manji broj onih koji se reše pozitivno, koliko ovakva statistika obeshrabruje žrtve da prijave zelenaša, neka su od pitanja koja su se čula na ovom skupu.

Na kraju, PROTECTA je predstavila i dosadašnje aktivnosti koje je sprovela u poslednjih godinu dana a sa ciljem prevencije, informisanja i edukacije građana, umrežavanja institucija, i pružanja konkretnih usluga građanima kao što su besplatno pravno i besplatno psihosocijalno savetovanje u slučajevima zelenašenja.

Aktivnosti Vojvođansko istraživačko-analitičkog centra (VOICE) i PROTECTA-e na temu zelenašenja su podržane od strane Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala kroz Fond otpornosti.

 

Fotografije: PROTECTA

Autor: Portal Media Press Srbija